Návštěvní řád

Tento Návštěvní řád objektu MOTOPARK OSTRAVA se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do areálu MOTOPARK OSTRAVA (např. na základě platné vstupenky, pozvánky, za účelem návštěvy prodejen Honda, Yamaha, Moto Shop nebo občerstvení, jízdy veřejnosti na motorkách, jízdy na motokárách atd.). Obsahuje základní informace o pravidlech pro vstup a pobyt osob v objektu MOTOPARK OSTRAVA.

 1. Provozovatelem MOTOPARKU OSTRAVA je společnost Motopark Ostrava s.ro., IČO 01643223, se sídlem Výstavní 2949/110, 703 00 Ostrava-Vítkovice, adresa pro doručení: Opavská 5637, 722 00 Ostrava-Třebovice.
 2. Pořadatel je právnická osoba, která využívá MOTOPARK OSTRAVA na základě svého smluvního vztahu s Provozovatelem MOTOPARKU OSTRAVA.
 3. Vstup do areálu MOTOPARK OSTRAVA a pobyt v něm je podmíněn dodržováním právního řádu České republiky, interních předpisů MOTOPARKU OSTRAVA, tohoto Návštěvního řádu, dodržováním pokynů pořadatelů a organizátorů akcí a podniků konaných v MOTOPARKU OSTRAVA. Vstupem do areálu MOTOPARK OSTRAVA se každá osoba dobrovolně zavazuje dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a respektovat pokyny odpovědných zaměstnanců Motoparku Ostrava s.r.o., pracovníků ostrahy areálu, pořadatelské služby a delegovaných činovníků při akcích.
 4. Na dráhu MOTOPARKU OSTRAVA vstupuje každá osoba na vlastní nebezpečí, dobrovolně a bere na vědomí, že motoristický sport je nebezpečný a je srozuměna, že je potřeba se v celém areálu MOTOPARKU OSTRAVA pohybovat s náležitou opatrností.
 5. Návštěvníci areálu MOTOPARK OSTRAVA nesou v areálu plnou odpovědnost za své chování. Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA nenese odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví návštěvníků.
 6. Do MOTOPARKU OSTRAVA je možné vstupovat, vjíždět a opouštět ho pouze oficiálními vchody a vstupními branami. Parkování je možno pouze na vyhrazených místech nebo dle pokynů pracovníků ostrahy areálu či pořadatelské služby.
 7. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování MOTOPARKU OSTRAVA či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek a neohrožovat bezpečnost. Je zakázáno v areálu MOTOPARKU OSTRAVA odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 8. Do MOTOPARKU OSTRAVA vstupuje každý na svoje vlastní nebezpečí i s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na vědomí, že v areálu MOTOPARKU OSTRAVA je možný výskyt vyšší koncentrace výfukových plynů.
 9. Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví pokynům pracovníků ostrahy areálu, pořadatelské služby a organizátorů akcí v MOTOPARKU OSTRAVA konaných anebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování atd.). Do areálu MOTOPARKU OSTRAVA je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, osobám ve výrazně znečištěném oblečení, osobám nerespektujícím základní hygienická pravidla nebo osobám, u nichž se vyskytla nakažlivá choroba.
 10. Návštěvníci, účastníci akcí, objednatelé či nájemci areálu jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách jim určených a nesmí vstupovat do ostatních prostor a narušovat průběh akcí.
 11. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních MOTOPARKU OSTRAVA závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
 12. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA.
 13. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku v MOTOPARKU OSTRAVA. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do MOTOPARKU OSTRAVA.
 14. Do MOTOPARKU OSTRAVA není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), řetězy, nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny, a to včetně zábavné pyrotechniky), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak MOTOPARKU OSTRAVA, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA či pořadatel akce.
 15. V MOTOPARKU OSTRAVA je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zde zakoupených.
 16. V MOTOPARKU OSTRAVA platí přísný zákaz vstupu mimo prostory vymezené pro pobyt návštěvníků; každý návštěvník smí vstoupit pouze tam, kam je oprávněn podle Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA, pořadatele akce nebo pouze za účelem svého vstupu (např. návštěva prodejen Honda, Yamaha, Moto Shop nebo občerstvení).
 17. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere na vědomí, že dráha je obehnána hrazením, které dráhu odděluje od míst určených k pohybu návštěvníků MOTOPARKU OSTRAVA (např. návštěva prodejen Honda, Yamaha, Moto Shop nebo občerstvení), a že za toto hrazení je přísný zákaz vstupu. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere na vědomí, že je zakázáno jakýmkoliv způsobem hrazení překonávat a přibližovat se k dráze jiným způsobem. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere na vědomí, že je zakázáno se hrazení, jenž odděluje dráhu od míst určených k pohybu návštěvníků MOTOPARKU OSTRAVA (např. návštěva prodejen Honda, Yamaha, Moto Shop nebo občerstvení), jakkoliv dotýkat, zejména na něj vylézat, naskakovat či se o něj jakkoliv opírat.
 18. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv bezpečnostní pásky umístěné kdekoliv v areálu MOTOPARKU OSTRAVA, neboť takovéto pásky mohou zabezpečovat zákaz vstupu na dráhu, do takové blízkosti dráhy, která by byla pro danou osobu ohrožující na životě a zdraví, do míst, kde z jakéhokoliv možného důvodu hrozí nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku, zejména z důvodu možných stavebních či údržbových prací, atp.
 19. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA je povinna dbát všech pokynů Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA, případně pořadatele dané akce či podniku. Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA, případně pořadatel, jsou oprávněnI z důvodu bezpečnosti osob vstupujících do MOTOPARKU OSTRAVA těmto osobám zamezit vstup do kteréhokoliv místa v areálu MOTOPARKU OSTRAVA.
 20. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA je povinna se pro případ přecházení mezi jednotlivými částmi areálu pohybovat pouze po vyznačených cestách k pohybu mezi jednotlivými částmi areálu k tomu určenými. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou pohybem a pobytem mimo tyto části areálu a vyznačené cesty.
 21. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere na vědomí, že v areálu MOTOPARKU OSTRAVA se může pohybovat vysoký počet osob. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA je povinna chovat se ohleduplně vůči druhým, zejména jednat tak, aby ostatním nevznikla škoda na životě, zdraví a majetku.
 22. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA bere na vědomí, že v areálu MOTOPARKU OSTRAVA se mohou účastníci akcí, zaměstnanci Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA, pořadatelÉ anebo organizátoři dané akce či podniku případně osoby jimi pověřené, pohybovat na jízdních kolech, skútrech, motocyklech či v automobilech a každý je tedy povinen se v areálu MOTOPARKU OSTRAVA pohybovat se zvýšenou obezřetností.
 23. V MOTOPARKU OSTRAVA platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na dráhu, bezpečnostní zóny a související prostory.
 24. Do MOTOPARKU OSTRAVA je zakázán vstup zvířat. Za škodu způsobenou nedodržením tohoto zákazu odpovídá majitel zvířete nebo osoba, která zvíře do areálu přivedla.
 25. V MOTOPARKU OSTRAVA je kouření povoleno (v místech opatřených popelníky), není-li výslovně v daném prostoru zakázáno. V případě porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil, z prostor MOTOPARKU OSTRAVA bez náhrady.
 26. V MOTOPARKU OSTRAVA je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
 27. V MOTOPARKU OSTRAVA je zakázáno používat Bezpilotní letouny (UAV – drony) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA.
 28. Do MOTOPARKU OSTRAVA bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, vyprávění, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno (bez předchozího povolení Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA a pořadatele akce) fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v MOTOPARKU OSTRAVA, na něm nebo v něm, se nemohou bez svolení Provozovatele MOTOPARKU OSTRAVA a pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky MOTOPARKU OSTRAVA je zakázáno.
 29. Pro každou akci konanou v MOTOPARKU OSTRAVA platí, že: • žádné fotografie nebo nahrávky nesmějí být použity k jakémukoli druhu veřejné reklamy, expozice nebo k podobnému záměru (vyjma osobního užití) bez písemného souhlasu společnosti Motopark Ostrava s.r.o., • vstupem do areálu MOTOPARK OSTRAVA poskytuje návštěvník společnosti Motopark Ostrava s.r.o., pořadateli akce, Provozovateli MOTOPARKU OSTRAVA a jimi určeným osobám práva k použití jeho/jejího obrázku (fotografií) v jakékoli živé nebo nahrané ukázce nebo jiném přenosu či opakování záznamu z akce, bez vymezení jeho/jejích práv k publikování a/nebo komerčnímu využití, • všechna práva k vysílání, nahrávání, fotografování, opakování, reprodukování nebo opakování záznamů z akcí jsou vyhrazena společnosti Motopark Ostrava s.r.o., • návštěvník MOTOPARKU OSTRAVA souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti společnosti Motopark Ostrava s.r.o., pořadateli akce a/nebo Provozovateli MOTOPARKU OSTRAVA, • návštěvník MOTOPARKU OSTRAVA souhlasí s tím, že bude dodržovat pokyny pro návštěvníky vyvěšené u vstupu do areálu.
 30. Pro všechny akce konané v MOTOPARKU OSTRAVA platí, že se návštěvník dané akce a/nebo návštěvník areálu MOTOPARK OSTRAVA či účastník akce: • zříká všech právních nároků, které by mohly vyplynout z jakýchkoli úrazů nebo poškození způsobených či utrpěných v souvislosti s jeho přítomností v areálu MOTOPARK OSTRAVA, • vzdává jakýchkoli a všech práv/nároků, které by mohl nyní či kdykoli v budoucnosti vznést, zbavuje odpovědnosti za škodu, a • souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti Provozovateli MOTOPARKU OSTRAVA, pořadateli akce či jakýmkoli jiným společnostem spojeným s organizací dané akce včetně jejich poboček, ředitelům, činovníkům, zaměstnancům, zprostředkovatelům, poskytovatelům, zástupcům a smluvním partnerům v případě svého zranění, smrti, poškození či ztráty, které může návštěvník areálu MOTOPARK OSTRAVA či účastník akce utrpět či způsobit jako důsledek či v souvislosti s přítomností na akci nebo v souvislosti s jeho návštěvou areálu MOTOPARK OSTRAVA.
 31. V MOTOPARKU OSTRAVA je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem MOTOPARKU OSTRAVA a pořadatelem akce.
 32. Každá osoba vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s MOTOPARKEM OSTRAVA, pořadatelem a jejich sponzory.
 33. Povinností každé osoby vstupující do MOTOPARKU OSTRAVA je odevzdat předměty nalezené v MOTOPARKU OSTRAVA Provozovateli MOTOPARKU OSTRAVA či pořadateli akce.
 34. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem v areálu MOTOPARKU OSTRAVA bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 35. Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení (zejména věcí vnesených nebo odložených) jinými osobami s výjimkou těch věcí, které výslovně vzal Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA či pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny). Provozovatel MOTOPARKU OSTRAVA nepřebírá odpovědnost za věci vnesené nebo odložené, každý návštěvník je povinen si své věci zabezpečit, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, včetně zaparkovaných vozidel a věcí v nich uložených a odložených.
 36. V případě evakuace objektu MOTOPARKU OSTRAVA je každá osoba v té chvíli pobývající v MOTOPARKU OSTRAVA povinna dodržovat pokyny osob oprávněných řídit evakuaci, přičemž je povinna jednat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví a majetku ostatních osob a dále, aby nepodněcovala paniku mezi ostatními osobami evakuovanými z prostoru MOTOPARKU OSTRAVA.
 37. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu MOTOPARKU OSTRAVA instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy a k monitorování a zajištění provozu na dráze.

Tento Návštěvní řád společnosti Motopark Ostrava s.r.o. je platný dnem jeho vydání a účinný dnem jeho zveřejnění.

V Ostravě 1. května 2019

Ing. Mojmír Kudláček
Jednatel společnosti