Provozní řád

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k areálu MOTOPARK OSTRAVA. Každý návštěvník je povinen seznámit se se zásadami provozního řádu před vstupem do provozovny dráhy MOTOPARK OSTRAVA. Dále je každý návštěvník povinen dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků a dodržovat pravidla slušného chování.

 1. Vstupem do provozovny dráhy MOTOPARK OSTRAVA každý návštěvník souhlasí a zavazuje se respektovat a dodržovat provozní a bezpečnostní pokyny stanovené tímto provozním řádem. Zároveň bere na vědomí, že prostory dráhy jsou sledovány kamerovým systémem.
 2. Každý návštěvník se účastní jízdy na motokáře/motorce na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí do 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce nebo pověřená osoba starší 18 let.
 3. Jezdec na motorce bere na vědomí, že motocykl je pojištěn zákonným povinným pojištěním pro provoz motorového vozidla a havarijně pojištěn pouze pro pozemní komunikace a že při jízdách v soukromém areálu tato pojištění neplatí.
 4. Každý jezdec je povinen používat při jízdě ochrannou přilbu a adekvátní prostředky pro ochranu zdraví (hygienickou kuklu, oděv s chrániči, chrániče, pevnou obuv a rukavice). Jezdci s dlouhými vlasy musí mít vlasy schované pod přilbou nebo oděvem.
 5. Zákaz jízdy s volně vlajícími částmi oděvu (šála, přehoz apod.).
 6. Při jízdě s motokárou/na motorce je zakázáno jakékoliv chování vedoucí ke střetu s jinými motokárami/motorkami.
 7. Na dráze platí přísný zákaz jízdy v protisměru nebo mimo vyhrazenou trasu jízdy.
 8. V případě nenadálého zastavení jiné motokáry/motorky na dráze je následující jezdec povinen zpomalit a vyhnout se překážce, případně zastavit tak, aby nedošlo ke střetu.
 9. Při zastavení motokáry/motorky v důsledku poruchy je jezdec povinen zvednutím ruky signalizovat tento stav správci tratě. Je zakázáno vystupovat z motokáry/motorky na trať.
 10. Vstoupit do motokáry je možné pouze v prostoru depa a na výslovný pokyn správce tratě.
 11. Při jízdě je zakázáno současné brzdění a přidávání plynu.
 12. Jezdcům se nedoporučuje přeceňovat své jezdecké schopnosti.
 13. Jízda na motokáře/motorce pod vlivem alkoholu a omamných látek je zakázána.
 14. Jezdci jsou povinni dodržovat pokyny obsluhy.
 15. Společnost Motopark Ostrava s.r.o. neručí za odložené věci, ušpinění či poškození oděvu jezdce v souvislosti s jízdou. Každý návštěvník musí své oblečení přizpůsobit tomuto sportu.
 16. Při nedodržování bezpečnostních pokynů a pokynů obsluhy může být jezdec z jízdy bez nároku na náhradu vyloučen. V případě, kdy bude takový návštěvník z jízdy vyloučen nebo celý závod zastaven, nese tento návštěvník veškerou odpovědnost za vzniklou situaci a zodpovídá za finanční náhrady a škody z jeho jednání plynoucí.
 17. Výměna motokáry pro pokračování jízdy nebo vrácení poměrné části peněz za jízdu na motokáře/motorce je možné jen v případě závady jednoznačně nezaviněné návštěvníkem nebo jeho spolujezdcem.
 18. Při porušení tohoto Provozního řádu a následném poškození motokáry či majetku, hradí škodu, která vznikne společnosti Motopark Ostrava s.r.o., výhradně jezdec, který toto zavinil.
 19. Zakoupením jízdy návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.

Tento Provozní řád společnosti Motopark Ostrava s.r.o. je platný dnem jeho vydání a účinný dnem jeho zveřejnění.

V Ostravě 1. května 2019

Ing. Mojmír Kudláček
jednatel společnosti